loader image

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg

“Wij samen, ú sterker!”

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en Beter Thuis Wonen. Beter Thuis Wonen de Wijkzorg levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel.

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg is een organisatie waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Voor raadpleging en verslaglegging zal voor de cliënten die bij Huisartsenpraktijk Spectrum zijn ingeschreven gebruik worden gemaakt van één cliëntendossier. In een tijd van bezuinigingen moet de aandacht gericht zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Wij spelen met Beter Thuis Wonen de Wijkzorg in op deze en andere veranderingen die ons in de thuiszorg te wachten staan.

Onze werkwijze kenmerkt zich door vanuit de vraag van de cliënt te werken en alle functies in  eigen huis te hebben. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres en één balie. Nu, ook in Meppel, steeds meer partijen zich bezig houden met het aanbieden van zorg is er behoefte aan stabiliteit, continuïteit en herkenbaarheid. Door deze samenwerking en het werken in kleine teams beperken we de hoeveelheid zorgprofessionals die bij de zorg voor een cliënt betrokken wordt. Hierdoor weten wij sneller en beter waar behoefte aan is en kunnen we nog nauwkeuriger de juiste thuiszorg en ondersteuning indiceren en inzetten.

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg levert naast huisartsenzorg ook Verzorging & Verpleging, Ambulante Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning. Het welbehagen van de cliënt, het verbeteren van zelfmanagement, het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van de samenredzaamheid zijn onze belangrijkste ambities. Omdat er minder mensen met meer zorginhoudelijke kennis bij de zorg rondom een cliënt betrokken zijn, zijn er minder overlegsituaties en komt er meer continuïteit in het zorgproces, vindt er betere signalering plaats en zal er ook minder kans zijn op het maken van fouten. De wens en de regie van de cliënt staan voor ons centraal en de cliënt blijft dan ook volledig eigen keus houden over de in te zetten thuiszorgorganisatie.

Een transferverpleegkundige draagt zorg voor de in het ziekenhuis opgenomen en thuis verblijvende cliënten voor inventarisatie van de zorgvraag en bespreekt vervolgens met de cliënt de mogelijkheden die er zijn bij het inzetten van thuiszorg. Men kan ook bij ons terecht voor het regelen van benodigde hulpmiddelen.

Om optimaal in te spelen op de wens van de cliënt werken wij samen met huisartsen, apotheken, woningbouwcoöperaties, het WMO loket, transferverpleegkundigen van het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, vrijwilligers, bureau zorgtoewijzing van het Zorgkantoor en andere 1e lijn-verwijzers. Door actief met al deze partijen samen te werken zijn wij in staat mensen te ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en meer regie over hun eigen leven te geven.

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg
Schoolstraat 4
7941 CA Meppel
0522-243175
info@dewijkzorg.nl